Utrecht, oktober 2019

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP Ina Heijnen / Yourganization

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Yourganization

2. Identiteit van de ondernemer
Yourganization is opgericht door Ina Heijnen, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Kvk-nummer: 53331214
Telefoonnummer: +31641189986
Email: ina@yourganization.com
BTW-nummer: 164112558B01

3. Toepasselijkheid
– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Yourganization en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Yourganization en consument.
– Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld op de website www.inaheijnen.nl
– Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
– Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
– Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

4. Het aanbod
– Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
– Het aanbod is vrijblijvend. Yourganization is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
– Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Yourganization gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Yourganization niet.
– Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
– Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Yourganization kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van het product.
– Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
*de prijs inclusief belastingen;
*de eventuele kosten van verzending;
*de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
*het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
*de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
*of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
*de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

5. De overeenkomst
– De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
– Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Yourganization passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Yourganization daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
– Yourganization kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Yourganization op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
– Yourganization zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen, meesturen: a. contactgegevens van Yourganization waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over bestaande service na aankoop; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Yourganization deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.
– Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

6. Herroepingsrecht
– Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Yourganization bekend gemaakte vertegenwoordiger.
– Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Yourganization retourneren, conform de door Yourganization verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
– Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Yourganization. Het kenbaar maken dient de consument te doen volgens de retourinstructies. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
– Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Yourganization heeft teruggezonden, is de koop een feit.

7. Kosten in geval van herroeping
– Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
– Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Yourganization dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Yourganization of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

8. De prijs
– Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
– De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
– Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Yourganization niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

9. Conformiteit
– Yourganization staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
– Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Yourganization schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

10. Levering en uitvoering
– Yourganization zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
– Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
– Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
– In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Yourganization het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
– Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Yourganization tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Yourganization bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11. Betaling
– Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
– De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Yourganization te melden.
– In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

12. Klachtenregeling
– Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Yourganization via ina@yourganization.com , nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
– Bij Yourganization ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Yourganization binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
– Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
– Een klacht schort de verplichtingen van Yourganization niet op, tenzij Yourganization schriftelijk anders aangeeft.
– Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Yourganization, zal Yourganization naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen.

13. Geschillen
– Op overeenkomsten tussen Yourganization en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. – Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.